Istikhdam Tariqah Herbart li Tasji'i At-Thalabah 'ala Mumurasah Al-Lughah Al-Arabiyah (Dirasah Tajribiyah bi MAN 2 Banda Aceh)

Reza Arrais, 221323964 (2018) Istikhdam Tariqah Herbart li Tasji'i At-Thalabah 'ala Mumurasah Al-Lughah Al-Arabiyah (Dirasah Tajribiyah bi MAN 2 Banda Aceh). Skripsi thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

[thumbnail of Membahasa tentang Metode Pembelajaran]
Preview
Text (Membahasa tentang Metode Pembelajaran)
Reza Arrais.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (2MB) | Preview
[thumbnail of Form B dan Form D.pdf]
Preview
Text
Form B dan Form D.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Anna al-akhlaaq hiya assuluuk wa ath-thabii’ah wa al-‘aadah ya’nii al-hadiits au al-makhluuq. Lizhalika al-akhlaaq ta’nii assuluuk wa al-‘aadah wa ath-thabii’ah au nizhaam assuluuk al-muaddii. Wa al-akhlaaqu hiya kullu syai-in muttashil bil adabi. Wa qad takuunu al-akhlaaqu khairan au syarran muta’ammidah ‘alaa an-nataaiji al-qiyamil mustakhdam ka maraaji’iha, mahmaa kaana min naahiyati assukuulujiyya bi induuniisiyya kalimatul akhlaaq tahtawii fiiha ‘alal khair. Izhan al-insaanu zhuu akhlaaq ta’nii annahu zhuu khuluqin azhiim. Wa akhlaaqu syai’un muhimmun fii tadriis. ‘Indamaa yuatstsirul mu’allim al-akhlaaqu fii ta’liim, sayakuunu ath-thullaab thaa’atan ‘alaa at-tanzhiim allazhii tsabbatahul mu’allim. Wa yahtaajul mu’allim ath-thariiqah al-munaasibah li yuaddiba ath-thullaab. Tsumma yajibu ‘alal mu’allim an ya’rifu waa yafhamu wa yatakyyafu nafsahu ma’a thullaab al-mu’aliim fii tadriis ad-diraasah. Walakinnal waaqi’ah al-haashilah katsiir minal mu’allim laa yastathii’u an yunaasiba nafsahu ma’a ath-thullab. Lizhaa, ath-thullaab laa yuriiduun an yattabi’uu tanzhiimul mu’allim. Wa haazhaa fursun lil mu’allim ka al-murabbii. Min mulaahazhatil baahits fii MAN 2 Banda Aceh al mu’allim yastakhdiimu thariqah wa wasiilah thaaliman istikhdaamuhaa fii ta’liimihil yaumii duuna an yahtamma bi ath-thullaab ‘an harshihim. Ammal hadfaan al-baahits fii kitaabari haazhihi ar-risaalah ya’nii at-ta’arruf ‘alaa fa’aaliyah fii ta’liim al-lughah al-‘arabiyyah bi istikhdaam thariiqah Herbart wa istijaabah ath-thalabah fii ta’lii al-lughah al-‘arabiyyah bi istikhdaam thariiqah Herbart. Ammal mujtama’ fii hazhal bahtsi huwa jamii’ ath-thalabah fii MAN 2 Banda Aceh bi at-tafshiil 446 thaalib wa ‘ainatuhu shaf min ash-shufuuf MAN 2 Banda Aceh ay ash-shaf ats-tsaanii ath-thabi’ii 2. Wa fii hazhaa al-bahtsi yastakhdim a-baahits istibaanah ka adaawati al-bahtsi. Wa natiijatu al-mahshulah anna ad-dawaafi’ ath-thalabah fii at-ta’liim wa at-ta’allum bi istikhdaam thariiqah Herbart laisat jadiidah. Wa bittalii, hashala al-baahits ‘alaa natiijatil istibaanah al-uula aktsar istijaabah min istibaanah ats-tsaniyah wa hiya (96,56 % < 64,20 %). Wa lizhaalika an al-fardhu ash-shafri maqbuul wa fardhu al-badiil marduud.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing: 1. Dr. Salami Mahmud, MA 2. Moch. Fajarul Falah, MA., Ph.D
Uncontrolled Keywords: Metode Pembelajaran, Metode Herbart, Motivasi Belajar
Subjects: 200 Religion (Agama) > 297 Islam > 2X7 Filsafat dan Perkembangan > 2X7.3 Pendidikan > 2X7.31 Metoda dan Sistem Pendidikan
Divisions: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan > S1 Pendidikan Bahasa Arab
Depositing User: Reza Arrais
Date Deposited: 24 Sep 2018 05:01
Last Modified: 24 Sep 2018 05:01
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/4952

Actions (login required)

View Item
View Item