Items where Division is "S1 Perbandingan Mazhab" and Year is 2020

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | H | I | J | L | M | N | T
Number of items: 29.

A

Abizar, 140103033 (2020) Pemikiran Ibnu Hazm Al- Zahiri dan Ibnu Qayyim Al- Jauziyyah tentang Hukum Alat Musik. Other thesis, UIN AR-RANIRY.

Abrar Khadafi, 150103010 (2020) Zakat Kekayaan Harta Yang Tidak Berwujud Studi Perbandingan Antara Wahbah Al-Zuhaili dan Yusuf al- Qaradhawi). Masters thesis, UIN Ar-Raniry.

Afzalul Zikri, 131310106 (2020) Perspektif Tengku Dayah Budi Mesja Lamno Terhadap Putusan Taushiyah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Ibadah Dan Kegiatan Sosial Keagamaan Dalam Upaya Pencegahan Pandemi Covid-19. Other thesis, UIN Ar-Raniry.

Akbar Fadhlul Ridha, 131209504 (2020) Hak Wali Ijbar Dalam Pandangan Maqashid Al-Syari’ah (Studi Perbandingan Imam Hanafi dan Imam Syafi’i). Skripsi thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Almi Lutfia Dewi, 150103026 (2020) Talak Antara Hukum Dan Moral (Perbandingan Antara Mazhab Ḥanafī Dan Mazhab Syāfi’ī). Skripsi thesis, UIN AR-RANIRY.

H

Husni Mubarrak, 2006048201 (2020) Karya Terjemahan "Friksi Politik Zaman Sahabat Nabi (Pertarungan antara Kemuliaan Tokoh dan Keagungan Prinsip)". Bandar Publishing Banda Aceh. ISBN 978-623-7499-78-7

Husni Mubarrak, 2006048201 (2020) Turnitin Artikel Dirasat Fatwa Majelis Ulama Indonesia ‘an al-Tahshin wa al-Tath’im: Tahlil wa Munaqasyah (AHKAM). FSH UIN Syahid Jakarta.

Husni Mubarrak, 2006048201 (2020) Turnitin Buku Terjemahan Friksi Politik Zaman Shahabat Nabi (Pertarungan antara Kemuliaan Tokoh dan Keagungan Prinsip). Bandar Publishing.

I

Ilham Darmi, 140103017 (2020) Hukum Ta’addud Shalat Jum’at Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i (Studi Kasus Gampong Peunia, Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat). Skripsi thesis, UIN AR-RANIRY.

Intan Ruhama Putri, 150103043 (2020) Zakat Profesi (Perbandingan Pendapat Yusuf Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili). Other thesis, UIN Ar-Raniry.

J

JB. Mulyadi, 160103034 (2020) Definisi Tindak Pidana Pencurian (Studi Perbandingan Abdul Qadir Audah dan Wahbah Zuhaili). Other thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Jabbar, 2003027401 (2020) Peer Review; Pengawasan Internal Perspektif Maqāṣid Al-Syarīʻah. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Banda Aceh.

Jabbar, 2003027401 (2020) Peer Review; Pengawasan Pelaksanaan ‘Uqũbah Cambuk. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Banda Aceh.

Jabbar, 2003027401 (2020) Peer Review; Ĥadīŝ Aĥād sebagai Sumber Hukum Islam. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Banda Aceh.

Jabbar, 2003027401 (2020) Peer Review: Hakikat Madu sebagai Komoditi yang Dizakati: Kajian Ontologi Keserupaan Madu dengan Gandum dan Susu. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Jabbar, 2003027401 (2020) Peer Review: Kewenangan Pemerintah Menerapkan Sanksi terhadap Pelaku Distorsi Pasar Berdasar Maqāsid Al-Syarī‘ah. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Jabbar, 2003027401 (2020) Peer Review: Model Integrasi Ilmu dan Pengembangannya di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan UIN Sumatera Utara. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Jabbar, 2003027401 (2020) Peer Review: Pengawasan Internal Perspektif Maqāṣid Al-Syarīʻah (Analisis Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Jabbar, 2003027401 (2020) Peer Review: Pengawasan Pelaksanaan ‘Uqũbah Cambuk. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Jabbar, 2003027401 (2020) Peer Review: Validitas Maqashid Al-Khalq: Studi Terhadap Pemikiran Al-Ghazali, Al-Syatibi, dan Ibnu Asyur. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Jabbar, 2003027401 (2020) Peer Review: Ĥadīŝ Aĥād sebagai Sumber Hukum Islam (Pemikiran Imam al-Sarakhsī dan Imam al-Ghazālī, Pendekatan Epistemologi). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

L

Lina Puspita Rizky, 160103007 (2020) Penentuan Niat Shalat dan Puasa (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i Tentang Waktu Berniat). Skripsi thesis, UIN AR-RANIRY.

M

Marfirah, 160103010 (2020) Syarat Mujtahid (Studi Perbandingan Imam al-Syafi’i dan Muhammad Syahrur). Skripsi thesis, UIN AR-RANIRY.

Mawaddah Warahmah, 150103012 (2020) Pembuktian Tindak Pidana Prostitusi Online Menurut Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Skripsi thesis, UIN Ar-Raniry.

Muhamad Firdaus Bin Azizi, 160103024 (2020) Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgander Sebagai Asnaf Zakat” (Kajian Maqasid Asy-Syari’ah Atas Fatwa Seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003 Tentang Riqab). Skripsi thesis, UIN Ar-raniry.

N

Nanda Zulisma Yenni, 150103040 (2020) Tafsir Surat Al-Isra’ Ayat 33 (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki Terhadap Pembunuhan Janin). Other thesis, UIN Ar-Raniry.

Nurfitri, 140103026 (2020) Gerakan Shalat Gerhana Dalam Perspektif Empat Mazhab. Skripsi thesis, UIN AR-RANIRY.

T

Tasnim Jamaluddin, 150103015 (2020) Registrasi Penduduk sebagai Syarat Lahirnya Hak dan Kewajiban (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan). Skripsi thesis, UIN AR-RANIRY.

Tia Wirnanda, 150103009 (2020) Wali Nikah yang Fasik (Studi perbandingan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i). Other thesis, UIN Ar-Raniry.

This list was generated on Wed Oct 4 12:51:22 2023 UTC.